Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Versie: Februari 2019 

1. Inleiding 

Powerdale NV, hierna "Powerdale" genoemd, neemt de bescherming van de privacy van haar Klanten (of hun vertegenwoordigers), Partners, gebruikers van haar producten en diensten, bezoekers van haar website (samen de "betrokkenen" genoemd) zeer ernstig. Daarom behandelen we hun persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Uiteraard zullen wij en onze partners ons houden aan de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR"). Door middel van dit Privacybeleid wil Powerdale de betrokkenen informeren over hoe Powerdale met hun persoonsgegevens omgaat. In dit Beleid leggen we uit hoe Powerdale omgaat met de persoonsgegevens van de betrokkenen die door hen zijn verstrekt of door Powerdale zijn ontvangen, wie de ontvanger van de gegevens is, de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, hoe de betrokkenen inzage kunnen krijgen in hun persoonsgegevens en hoe ze kunnen vragen om die te wijzigen of te wissen.

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

2.1. Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Powerdale NV, met maatschappelijke zetel in de Kerkstraat 4 in 1640 Sint-Genesius-Rode, België, ingeschreven met ondernemingsnummer 0479.282.443. In principe is deze onderneming verantwoordelijk voor de verwerking, maar als een andere verbonden onderneming de gegevens zou ontvangen, zal die onderneming verantwoordelijk zijn.

2.2. Indien u vragen hebt over persoonsgegevens, over dit Privacybeleid of over de verwerking van gegevens, een verzoek om toegang tot, wijziging of verwijdering van gegevens, kunt u een e-mail sturen naar operations@Powerdale.com ter attentie van de Data Protection Officer (DPO).

3. Verzameling van persoonsgegevens

3.1. Wanneer het om een Klant gaat, verzamelen we de volgende gegevens: de door hem verstrekte gegevens, zoals naam, e-mailadres, kaartnummer, thuisadres en betalingsgegevens, waaronder bankgegevens, QR-code of creditcardgegevens, worden door Powerdale verzameld en alleen gebruikt voor de facturatie van het verbruik, de uitvoering van onze diensten en om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen die daar rechtstreeks verband mee houden. Andere gegevens worden gegenereerd via IT-systemen en -infrastructuur zoals kaartnummer, het gebruik van de laadkaart, de plaats van gebruik, de verbruikshoeveelheid en de verbruiksperiode.

3.2. Indien de Diensten worden gekocht of geleverd via derden (zoals een leasemaatschappij, een tankkaartaanbieder of werkgever) en/of een partij die de facturen betaalt of de facturen terugbetaalt aan de klant op basis van een overeenkomst tussen de Klant en die partij, zal Powerdale het kaartnummer en de gegevens van de gebruiker over de laadbeurten aan die partij(en) doorsturen met het oog op het afhandelen van de betaling van de laadbeurten. Powerdale kan op verzoek van deze partij de gegevens van de Klant aan die partijen doorgeven. De persoonsgegevens omvatten de gegevens die door de Klant worden verstrekt na registratie van de laadkaart door middel van het kaartnummer, het gebruik van de laadkaart, zoals de plaats van gebruik, de verbruikshoeveelheid en de verbruiksperiode. In sommige gevallen kunnen deze partijen deze informatie gebruiken voor analytische doeleinden om hun producten en diensten te evalueren, maar ook voor beheerdoeleinden, die u eveneens kunnen aanbelangen. Raadpleeg de privacyverklaring van deze derden voor het geval u meer informatie wil over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan.

3.3. Als iemand een laadpunt bij ons registreert, worden de door hem verstrekte gegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en gegevens over waar het laadpunt is of zal worden geïnstalleerd en de betalingsgegevens, waaronder bankgegevens, door Powerdale verzameld en gebruikt voor het afhandelen van de betaling met betrekking tot het gebruik van het laadpunt, de uitvoering van onze diensten en om hem op de hoogte te houden van ontwikkelingen die daar rechtstreeks verband mee houden.

3.4. Als iemand een van onze laadpunten gebruikt, worden de persoonsgegevens met betrekking tot dit gebruik door ons verzameld, zoals het nummer van de laadkaart, de onderneming die de laadkaart heeft afgegeven, gegevens over de locatie, de gebruiksperiode en het elektriciteitsverbruik tijdens de laadbeurt. Powerdale gebruikt de gegevens om de betaling te regelen voor het gebruik van het laadpunt door u. Daarvoor deelt Powerdale de gegevens alleen met de betrokkene en/of de partij die de factuur betaalt of een derde partij op basis van een overeenkomst tussen u en die derde partij.

3.5. Als iemand een van onze laadpunten koopt, worden de door hem verstrekte gegevens, zoals naam, thuisadres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens, waaronder bankgegevens of creditcardgegevens, door Powerdale verzameld en uitsluitend gebruikt voor de facturatie, installatie van het aangekochte laadpunt, voor het uitvoeren van onze diensten en om hem op de hoogte te houden van ontwikkelingen die daar rechtstreeks verband mee houden.

3.6. Als iemand de toepassingen voor mobiele toestellen gebruikt, verzamelt Powerdale, nadat daarvoor toestemming werd gegeven, gegevens over zijn locatie om hem in staat te stellen gebruik te maken van de navigatieoptie, om meldingen over het laden te ontvangen of om defecte laadpunten te melden. Hij kan de locatiefunctionaliteit eenvoudig uitschakelen als hij zijn toestemming wil intrekken. Daarnaast zal dit toestel automatisch bepaalde gegevens delen met Powerdale wanneer er interacties met het toestel plaatsvinden.

3.7. Als iemand onze website www.powerdale.com bezoekt, worden automatisch gegevens verzameld door de technologieplatformen die de gebruikerservaring ondersteunen. Een webbrowser of mobiel toestel kan bijvoorbeeld bepaalde gegevens delen met Powerdale wanneer er interacties plaatsvinden tussen die toestellen en onze website. Deze gegevens omvatten toestel-ID, netwerktoegang, informatie over opslag en batterij, cookies, ip-adressen, verwijshoofdingen, gegevens ter identificatie van uw webbrowser en versie en webbakens en tags.

3.8. Als iemand bestuurder is van een leaseauto, moet Powerdale zijn gegevens verzamelen om een laadpunt voor hem te leveren en te installeren en om hem een laadkaart of een gecombineerde laadkaart (in het geval van een gecombineerde brandstof/elektrische kaart) te verstrekken. Powerdale gebruikt de gegevens ook om de energiekosten in verband met het laden thuis aan hem terug te betalen, om een overzicht te geven van zijn verbruik en van het gebruik van zijn laadpunt aan de leasemaatschappij en/of zijn werkgever.

3.9. Powerdale kan de gegevens en/of persoonsgegevens alleen op verzoek van de leasemaatschappij en/of werkgever doorgeven aan partners (zoals partijen vermeld op een co-branded laadkaart), om die gegevens te delen met de leasemaatschappij en/of werkgever voor analytische en beheerdoeleinden, die de eindgebruiker kunnen aanbelangen.

3.10. Powerdale kan de laadgegevens van eindgebruikers gebruiken om advies te verlenen over een optimaal laadgedrag om de batterij te sparen of de laadkosten te verminderen, met inbegrip van het laadvermogensbeheer, indien deze dienst werd gekozen. Powerdale kan de gegevens van de laadkaart ook gebruiken om advies te verlenen over het type abonnement dat bij uw gebruik past.

3.11. We gebruiken de gegevens om eindgebruikers elektronisch (bijvoorbeeld via e-mail en sms) te informeren over speciale aanbiedingen en campagnes van Powerdale en over nieuwe relevante producten van onze partners, totdat u zich afmeldt.

3.12. Wanneer iemand zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een brochure of een studie bewaren we zijn naam, adres en e-mailadres en ontvangt hij de nieuwsbrief, brochure of studie en informatie over eventuele campagnes en/of promoties van ons per e-mail en/of kunnen we met hem contact opnemen voor aanbiedingen of promoties.

3.13. Powerdale beheert de gegevens over laadactiviteiten in het eigen netwerk en in netwerken van derden, per laadpunt en per laadkaart. Deze gegevens worden gebruikt voor de afrekening van het verbruik. Powerdale gebruikt deze gegevens ook voor marktanalyses en informatiedoeleinden, met het oog op een betere dienstverlening en analyse van de behoeften op het netwerk. De informatie die op deze manier wordt verzameld, kan niet worden teruggeleid naar persoonsgegevens.

4. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag

Voormelde gegevens worden door Powerdale verwerkt, dat wil zeggen bewaard, opgeslagen, verzameld, overgedragen, openbaar gemaakt of anderszins behandeld voor verschillende doeleinden, afhankelijk van de reden waarom we persoonsgegevens bekomen. Voor iedere gegevensverwerking is een van de volgende rechtsgrondslagen of een combinatie van verschillende doeleinden van toepassing:

  • Uitdrukkelijke toestemming, indien nodig, of
  • Om te voldoen aan onze verplichtingen volgens de overeenkomst met de klant van de Partner of om op verzoek maatregelen te nemen voordat een overeenkomst wordt gesloten, of
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Powerdale, of
  • Een legitiem belang van Powerdale of een derde, dat niet wordt opgeheven door het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen, dat een bescherming van persoonsgegevens vereist. Dit kan onder meer een verbetering van de dienstverlening aan klanten inhouden.

5. Bekendmaking aan derden

5.1. Voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten kunnen persoonsgegevens van de betrokkenen worden doorgegeven aan met Powerdale verbonden ondernemingen. We baseren een dergelijke overdracht op ons legitieme belang teneinde een efficiënte administratie van Powerdale te waarborgen.

5.2. Powerdale zal de persoonsgegevens van de betrokkenen niet aan derden verkopen of anderszins ter beschikking stellen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij de levering van Producten/uitvoering van de met de Klant of een derde namens u overeengekomen diensten. Alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de hierboven genoemde doeleinden te verwezenlijken, zullen aan deze derde aanbieders worden verstrekt. Alle derde aanbieders moeten de instructies van Powerdale en de toepasselijke schriftelijke overeenkomsten voor gegevensverwerking (met inbegrip van vertrouwelijkheidsverbintenissen) en andere overeenkomsten tussen Powerdale en zijn derde aanbieders in acht nemen en passende technische en organisatorische maatregelen treffen voor de bescherming van de persoonsgegevens.

5.3. Powerdale kan informatie en persoonsgegevens delen met zijn adviseurs en autoriteiten, indien nodig, om illegale activiteiten, verdenkingen van fraude, situaties die een potentieel risico vormen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schending van de gebruiksvoorwaarden / licentieovereenkomst voor eindgebruikers te onderzoeken, voorkomen of daartegen actie te ondernemen, of wanneer dit vereist is onder de toepasselijke wetgeving, om mogelijke geschillen of rechtszaken op te volgen en voor zover dit is toegestaan onder de van toepassing zijnde regelgeving inzake gegevensbescherming.

6. Overdracht naar derde landen

Powerdale schakelt de hulp in van partners om haar gegevens te beheren en op te slaan. Die partners kunnen gevestigd zijn in de EU/EER, maar ook daarbuiten. Powerdale kiest partners die een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden, hetzij door naleving van het US-EU Privacy Shield Framework, bindende bedrijfsregels of door het aangaan van standaardcontractbepalingen zoals aanvaard door de Europese Commissie, hetzij door middel van vergelijkbare regels. Powerdale sluit desgewenst met al haar partners schriftelijke overeenkomsten voor gegevensverwerking (met inbegrip van vertrouwelijkheidsverbintenissen).

7. Bijhouden van gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan nodig is voor het specifieke doel of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving van de EU of de lidstaat. Powerdale houdt de persoonsgegevens van de betrokkenen bij zolang de gesloten overeenkomst loopt of zolang noodzakelijk is om onze Producten en/of Diensten te leveren. Als de Klant beslist om het gebruik van onze Producten en/of Diensten stop te zetten, zullen we zijn persoonsgegevens op zijn verzoek wissen, met uitzondering van de gegevens die Powerdale dient te bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. facturen). Een kopie van deze gegevens kan worden bewaard in back-ups.

8. Informatiebescherming

8.1. De veiligheid van de persoonsgegevens van de betrokkenen is belangrijk. Powerdale heeft binnen zijn organisatie passende organisatorische en technische maatregelen genomen om het gebruik van de gegevens te beveiligen. Servers die worden gebruikt om persoonsgegevens op te bewaren, worden in een beveiligde omgeving geplaatst en de toegang is fysiek en logisch beschermd.

8.2. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden moeten verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens respecteren. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers / derden die toegang tot deze gegevens nodig hebben in het kader van hun functie of taken.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit Privacybeleid moet mogelijk worden bijgewerkt als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of als gevolg van wijzigingen in de activiteiten of diensten. Daarom raden we de betrokkenen aan om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven. Als Powerdale wijzigingen aanbrengt die de privacyrechten van de betrokkenen wezenlijk veranderen, zal Powerdale dit melden, bijvoorbeeld via e-mail of via de diensten.

10. Rechten van de betrokkenen

Elke betrokkene heeft het recht om zijn gegevens in te zien en om die te wijzigen of te laten wissen indien de door ons opgeslagen gegevens onjuist of anderszins onrechtmatig zijn.

Als iemand vragen heeft over het Privacybeleid van Powerdale, dan kan die contact met ons opnemen via onze website of via bovengenoemde contactgegevens. Als iemand klachten heeft over het gebruik van zijn gegevens, die we niet op adequate wijze hebben opgelost, kan hij een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit: Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, met kantoren in 1000 Brussel (België), Persstraat 35, contact@apd-gba.be , +32 (0) 2 274 48 00.