Terms & conditions

Versie Mei 2020

1. Aanhef

Deze voorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van de wijzigingen die beide partijen eraan kunnen aanbrengen middels uitdrukkelijke en schriftelijke instemming.

2.Totstandkoming van het contract.

1. Het contract wordt als tot stand gekomen beschouwd als Powerdale na de ontvangst van een bestelling een schriftelijke aanvaarding heeft verzonden, eventueel binnen de door de koper vastgelegde termijn.
2. Als Powerdale bij het formuleren van een bindend voorstel een termijn voor aanvaarding heeft vastgelegd, wordt het contract als tot stand gekomen beschouwd als de koper een schriftelijke aanvaarding heeft verzonden voor het verstrijken van deze termijn. Het contract komt echter pas tot stand als deze aanvaarding ten laatste een week na het verstrijken van de termijn aankomt.
3. Wijzigingen van de voorstellen van Powerdale sorteren pas effect als ze schriftelijk bevestigd worden.

3.Controle

De koper heeft het recht tijdens de fabricage en na voltooiing de kwaliteit van de gebruikte materialen en onderdelen van het materieel te laten controleren en inspecteren door zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers. Deze controles en inspecties vinden plaats op de plaats van fabricatie, tijdens de normale werkuren, na overleg met Powerdale over de dag en het uur. De kosten van dit onderzoek, met inbegrip van de kosten van de tussenkomst van een controle- of testorgaan, zijn ten laste van de koper.

4 Risico-overdracht

1. De goederen worden FCA (Incoterms 2010) verkocht, zelfs al worden ze franco verzonden.
2. Powerdale brengt de koper schriftelijk op de hoogte van de datum waarop deze laatste het materieel in ontvangst dient te nemen. De mededeling door Powerdale moet voldoende op voorhand gebeuren zodat de koper de onder normale omstandigheden noodzakelijke maatregelen hiertoe kan nemen.
3. De goederen worden verzonderen op risico van de koper.

5.Eigendomsvoorbehoud

1. De goederen blijven eigendom van Powerdale tot de volledige betaling van de prijs, onverminderd de bepalingen van artikel 4.
2. De koper verbindt zich ertoe de goederen niet te verkopen of af te staan aan derden zolang ze de eigendom zijn van Powerdale.
Indien dit verbod niet nageleefd wordt, is de koper een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs verschuldigd (bovenop de verkoopprijs en de eventuele verwijlinteresten).

6. Leveringstermijn

1. Behoudens andersluidende bepaling beginnen de leveringstermijnen te lopen vanaf de laatste van de volgende data:
a. de datum van de totstandkoming van het contract, zoals omschreven in artikel 2
b. de datum van ontvangst door Powerdale van het voorschot, als het contract dit eist voor de fabricage aangevangen wordt.
2. Behoudens andersluidende bepaling in het contract zijn de leveringstermijnen louter indicatief en kan een eventuele vertraging geen aanleiding geven tot het opzeggen van de bestelling of een schadevergoeding.
3. Als de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat deze hem door Powerdale ter beschikking gesteld worden, dient hij wel de normale vastgelegde vervaldag voor de betalingen met betrekking tot de levering te respecteren. Powerdale zorgt voor de opslag van het materieel op kosten en risico's van de koper. Op verzoek van de koper zal Powerdale het materieel verzekeren, maar op kosten van de koper.

7.Betaling

1. De betalingen gebeuren in euro of in de in het contract vastgelegde munteenheid, netto en zonder korting.
2. De prijzen zijn gebaseerd op de dagkoers van de stoffen, de lonen en de sociale lasten. Behoudend andersluidende overeenkomst in het contract worden deze prijzen herzien in deze algemene voorwaarden.
3. Alle huidige en toekomstige belastingen, evenals alle bijkomende heffingen en kosten met betrekking tot de verkoop, ongeacht hun aard, zijn ten laste van de koper.
4. Behoudens andersluidende overeenkomst dienen de facturen betaald te worden binnen de 30 dagen na de dag volgend op de dag:
a. van ontvangst van de factuur of een gelijkwaardig betalingsverzoek door de koper, of
b. van ontvangst van de goederen of het verlenen van diensten, indien de datum van ontvangst van de factuur of het gelijkwaardige betalingsverzoek niet zeker is of indien de koper de factuur of het gelijkwaardige betalingsverzoek vóór de goederen of diensten ontvangt, of
c. van de aanvaarding of de controle die toelaat de conformiteit van de goederen of de diensten met het contract vast te stellen, indien de wet of het contract voorziet in een aanvaardings- of controleprocedure, en indien de koper de factuur of het gelijkwaardige betalingsverzoek vóór of op de datum van de aanvaarding of controle ontvangt.

Als de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of bij gebrek hieraan binnen de wettelijke betalingstermijn, heeft Powerdale het recht om vanaf de volgende dag van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest aan te rekenen tegen de referentierentevoet, vermeerderd met acht procentpunten en afgerond naar het hoogste halve procentpunt.

De referentierentevoet is de rentevoet die de Europese Centrale Bank toepast op zijn basisherfinancieringstransactie zoals omschreven in de wet van 2 augustus 2002. Als de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of bij gebrek hieraan binnen de wettelijke betalingstermijn, heeft Powerdale daarenboven het recht om aan de koper een redelijke schadevergoeding te vragen voor alle relevante inningskosten die hij moest maken ten gevolge van de betalingsachterstand, onverminderd zijn recht op de terugbetaling van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

De bepaling dat er interest betaald moet worden, doet geen afbreuk aan de opeisbaarheid van de betalingstermijnen op hun vervaldatum.

8. Financiële waarborgen

Als na het sluiten van het contract en tot de volledige betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper in vraag wordt gesteld of als zijn krediet verslechtert, met name in de volgende gevallen: vraag tot verlenging van de vervaldatum van het protest, inbeslagname van alle of een deel van de goederen van de koper op initiatief van een schuldeiser, betalingsachterstand voor wat de bijdragen aan de RSZ betreft, etc., behoudt Powerdale zich het recht voor om van de koper de waarborgen te eisen die hij passend acht, gelet op de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen, zelfs na de gedeeltelijke verzending van een bestelling. De weigering om deze te verstrekken geeft Powerdale het recht de volledige bestelling of een deel ervan te annuleren, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

9. Ontbindend beding

Indien de factuur niet betaald wordt op de vervaldatum of indien artikel 8 wordt toegepast, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, louter doordat Powerdale zijn wil aan de koper te kennen geeft 1 End-user license agreement per aangetekende brief en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Powerdale heeft het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Daarnaast zal er een bedrag gelijk aan 15 % van de prijs, met een minimum van 250 euro, verschuldigd zijn bij wijze van schadevergoeding.

10. Garantie

1. Powerdale verleent garantie op zijn uitrusting en software voor gebreken en materiaal- en fabricagefouten gedurende vierentwintig (24) maanden te rekenen vanaf de datum van verzending. Tijdens die periode zal Powerdale eventuele gebreken verbeteren of oplossingen leveren om ze te omzeilen. Eventuele problemen waarvan de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan Powerdale blijven echter voor rekening en op verantwoordelijkheid van de koper.
2. In geval van een technische probleem moet de koper, op zijn kosten, de betreffende uitrusting of software opsturen naar de werkplaats van Powerdale zodat dit kan worden nagekeken. Indien Powerdale erkent dat het technisch probleem onder de garantie valt, wordt de reparatie uitgevoerd zonder extra kosten voor de koper. De kosten voor terugzending zijn ten laste van de koper.
3. Binnen de zes (6) eerste maanden na de levering is het de verantwoordelijkheid van Powerdale om aan te tonen dat de klacht niet ontvankelijk is. Vanaf de zevende maand is het de verantwoordelijkheid van de koper om de slechte werking van het gekochte product of de aangeschafte dienst aan te tonen.
4. De koper kan, mits betaling van bijkomende kosten, kiezen voor een controle ter plaatse. In dat geval zal Powerdale een technicus sturen naar de lokalen van de koper. Powerdale kan, naar eigen goeddunken, beslissen om de fouten te herstellen of om de defecte uitrusting te vervangen tijdens de garantieperiode.
5. Powerdale kan, naar eigen goeddunken, overgaan tot garantiediensten op elke plaats en mag verbeteringen aanbrengen of tijdelijke oplossingen bieden en/of garantiebeperkingen toepassen voor de uitrusting of software.
6. Vallen niet onder de garantie: gebreken en schade ontstaan uit een fout of onzorgvuldige of verkeerde behandeling, oneigenlijk gebruik of gebruik door een niet gekwalificeerd persoon die geen opleiding van Powerdale heeft gevolgd, foutieve opslag of foutief lossen, niet toegelaten wijzigingen, misbruik of verkeerd gebruik van de uitrusting en de software, ongeschikte of gebrekkige omgevingsomstandigheden, of uit een storing veroorzaakt door een product waarvoor Powerdale niet verantwoordelijk is. Powerdale garandeert niet dat de uitrusting en de software storingvrij en ononderbroken werken.
7. Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op de garantie en Powerdale is alleen verplicht om garantieprestaties te leveren indien de koper voldaan heeft aan zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van Powerdale en Powerdale een gedetailleerde aanspraak op de garantie heeft ontvangen binnen de tien (10) dagen na de dag waarop de fout voor het eerst werd ontdekt.
8. Powerdale heeft geen andere garantieverplichting dan degene vermeld in punt 10.1.Powerdale dient geen schadevergoeding te betalen voor schade aan goederen gebruikt voor beroepsdoeleinden of voor verliezen die verband houden met de beroepsactiviteiten van de koper of de personen waarvoor hij uit hoofde van artikel 1384 BW aansprakelijk is.
9. Bovendien kan Powerdale niet gehouden worden een schadevergoeding te betalen uit hoofde van niet-contractuele aansprakelijkheid. Powerdale dient geen schadevergoeding te betalen voor letselschade of schade aan privématig gebruikte goederen als:

a. het niet werd aangetoond dat het gebrek bestond op het ogenblik dat het product in omloop werd gebracht;
b. Powerdale niet in staat was het bestaan van het gebrek te kennen, rekening houdend met de stand van de wetenschap en de techniek;
c. het gebrek te wijten is aan het ontwerp van de zaak waarin het verkochte product werd ingevoegd of wanneer het gebrek te wijten is aan de instructies van de koper;
d. de schade te wijten is aan een fout van de koper, de benadeelde persoon of iemand voor wie de benadeelde persoon of de koper aansprakelijk is (vb.: foutieve handelingen, verkeerde activering, wijzigingen aangebracht door de koper of door derden, etc.);
e. het gebrek voortvloeit uit het feit dat het product voldoet aan dwingende regels opgelegd door de overheid;
f. de schade te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of aan een onderhoud dat niet conform de onderhoudshandleiding of de onderhoudsvoorschriften opgesteld door Powerdale of de fabrikant is;
g. de schade voortvloeit uit een niet door Powerdale of door de fabrikant erkende derde.

10. De koper vrijwaart Powerdale voor alle vorderingen of eisen die derden tegen hem zouden doen gelden omwille van de schadegevallen opgesomd in punt 10.9. Bij fabricage op basis van plannen opgesteld door de koper is de aansprakelijkheid van Powerdale (fabrikant) in ieder geval beperkt tot de uitvoering van de producten volgens de strikte aanwijzingen op deze plannen.

11. Beperking van de aansprakelijkheid

1. Powerdale is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een gebrek aan controle of onderhoud, schokken, vocht, corrosie, besmetting, warmte of uit het feit dat de goederen werden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd zijn.
2. Powerdale is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of de stopzetting van de activiteiten, het verlies van gegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle kosten voor het terugvinden en herstellen van de verloren gegevens), het verlies van contracten, het verlies van activiteiten, het verlies van goodwill, financiële kosten, het verlies van financiële belangen of indirecte of immateriële schade, ongeacht de oorzaak van de vordering of de juridische grondslag waarop deze klacht zich zou baseren.
3. De cumulatieve aansprakelijkheid van Powerdale met betrekking tot het toepassingsgebied van huidige voorwaarden, zowel voor contractuele schade als voor schade die buiten het contract valt, is in elk geval beperkt tot 250.000 euro (tweehonderdvijftigduizend euro) of tot de verkoopprijs, indien die lager is.

12. Redenen tot vrijstelling

1. Worden beschouwd als redenen tot vrijstelling indien ze zich voordien na het sluiten van het contract en de uitvoering ervan beletten: arbeidsconflicten en alle andere omstandigheden zoals brand, mobilisatie, opeising, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemeen bevoorradingstekort, restricties inzake energieverbruik, als deze andere omstandigheden losstaan van de wil van de partijen.
2. De partij die de bovenstaande omstandigheden inroept, moet de andere partij onverwijld en schriftelijk op de hoogte brengen van zodra deze omstandigheden zich voordoen en eveneens van zodra ze ophouden te bestaan. 3. Indien een van deze redenen zich voordoet worden zowel Powerdale als de koper ontheven van hun aansprakelijkheid.

13.Toepasselijk recht

Het contract wordt beheerst door de Belgisch wet, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.